Regulamin Jadłospis Opłaty Zgłoszenie

 

Postanowienia ogólne

Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników SP 85 w Gdańsku.

Opłaty za posiłki

 • Opłaty za posiłki należy uiszczać przelewem na konto bankowe SP 85

Szkoła Podstawowa nr 85 Gdańsk

PKO SA O/Gdańsk

45 1240 1268 1111 0010 6453 4458

 • Istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia dogodne dla osób korzystających ze stołówki.

 • Rodzic/ opiekun prawny / płacący za posiłki przelewem / jest zobowiązany zapisać dziecko wypełniając „Druk zgłoszenia dziecka na obiady”

 • Druki są dostępne na stronie internetowej szkoły lub w księgowości

  p.1,07

 • Wypełniony czytelnie formularz należy składać w księgowości szkoły p.1,07 lub w sekretariacie

 • Opłatę przelewem należy uiścić do dwudziestego piątego dnia miesiąca za który opłata jest wnoszona

 • Na przelewie należy w tytule wpisać: imię nazwisko dziecka. klasa, miesiąc za który wpłacona jest należność

 • Brak wpłaty do 25 – tego danego miesiąca skutkuje niewpuszczeniem

  dziecka na posiłki z dniem następnym.

 • Odpisy za posiłki płatne przelewem, zwracane będą także przelewem na koniec miesiąca przez księgową SP 85 na konto bankowe rodzica/opiekuna

 • Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu

  czerwcu dokonuje się najpóźniej do 30 czerwca danego roku.

 • Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłosić telefonicznie

        /58 322 15 25 w.20 / lub osobiście dzień wcześniej.

 • Koszt jednego posiłku wynosi 3,50