w roku szkolnym 2016/2017
• klasa integracyjna z dodatkową godziną języka angielskieg,
• możliwość uczestnictwa w międzynarodowym programie wymiany uczniów „Erasmus+”,
• rozwijanie umiejętności językowych poprzez udział w konkursach językowych i innych przedsięwzięciac,
• wsparcie wykwalifikowanego językowo nauczyciela wspomagającego.
Od kandydatów oczekiwane są:
• Predyspozycje językowe,
• dobre wyniki w nauce oraz minimum dobre zachowanie.
Do klasy integracyjnej przyjmowani są kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej, wydanym przez Publiczne Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne.
I. Podstawa prawna
1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych
kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942, § 14 ust. 2 pkt. 2 i ust. 5),
2) Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. nr 26, poz. 232 z późn. zm.).
3) ZARZĄDZENIE Nr 10/2016 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 lutego 2016 rok.
4) UCHWAŁA NR XVII/521/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 grudnia 2015 r.
II. Zasady postępowania
1) Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
a) z niepełnosprawnością intelektualną;
b) z niepełnosprawnością ruchową;
c) z niepełnosprawnością sprzężoną;
d) osoby niedosłyszące;
e) osoby słabowidzące;
f) osoby z autyzmem, w tym Zespołem Asperger.
2) Maksymalna ilość uczniów w klasie integracyjnej wynosi 20.
3) Liczba kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi maksymalnie 5 uczniów.
Pozostała część klasy to uczniowie nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
4) O liczebności i składzie klasy integracyjnej decyduje Komisja Rekrutacyjna.
III. Wymagane dokumenty:
1. podanie rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie dziecka do klasy integracyjne;
2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu;
3. orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.