Regulamin Jadłospis Opłaty Zgłoszenie

 


 

 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA NA STOŁÓWKĘ SZKOLNĄ


Ja rodzic/opiekun ......................................................................... zgłaszam


dziecko .................................................................. klasa........................ na posiłki


od miesiąca ................... do miesiąca................... rok.............. .


Zobowiązuję się dokonywać terminowych wpłat, bezwzględnie do dnia 25-tego każdego miesiąca. Nieterminowe wpłaty spowodują nie wydanie obiadu.


                      Wpłaty za posiłki należy dokonywać na konto ZKPG nr 2 :      
               PKO SA O/ Gdańsk 45 1240 1268 1111 0010 6453 4458


W przypadku nieobecności dziecka w szkole zobowiązuję się zgłosić powyższy fakt dzień wcześniej telefonicznie 583221525 w. 20 lub osobiście w księgowości szkoły p.1.07.


Rezygnacje zgłoszone przez rodzica/ opiekuna danego dnia są uwzględniane od dnia następnego. Nieuzasadniona i nie zgłoszona nieobecność na obiedzie nie podlega zwrotowi kosztów.


Odpisy za nieobecność w danym miesiącu będą pomniejszały opłatę następnego miesiąca.


Całkowitą rezygnację z obiadów zgłoszę pisemnie co najmniej 3 dni wcześniej podając nr konta bankowego, na które mają być zwrócone ewentualne nadpłaty.


Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Stołówki Szkolnej ZKPG nr 2.


Dane kontaktowe:


MAMA tel. .......................................                       TATA tel. ......................................


OPIEKUN PRAWNY Tel. ...................................


.......................................... ..................................................                                                  /data/ /czytelny podpis/